ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน 


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สมุทรสาคร

นางอรวรรณ หลายประดิษฐ์

มกราคม 2561 - ปัจจุบัน

นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ

ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2560

นางสาวจริยา ภู่เจริญ

ธันวาคม 2552 - กันยายน 2559

นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์

พฤศจิกายน 2539 - ธันวาคม 2552