แนะนำหน่วยงาน 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประวัติ

เดิมคือ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุตรดิตถ์  ต่อมาเปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์ และปัจจุบันคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตั้งอยู่เลขที่ 34 หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1204 ที่ราชพัสดุ เลขที่ทะเบียน นสล.อต.7481 พื้นที่รวมทั้งสิ้น 131 ไร่  ก่อสร้างจากงบเงินกู้เยนจากประเทศญี่ปุ่น (OECF) โครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก (ภาคเหนือตอนบน) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 39,341,980 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 ตามสัญญาเลขที่ 83/2529  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2529 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๑ ซึ่งแต่เดิมบริเวณที่ก่อสร้างสถานีฯ เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ “ป่ารังขี้ปม” ที่ราษฎรเข้ามาครอบครองทำมาหากินอยู่กรมประมงได้ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ “ป่ารังขี้ปม” จากกระทรวงมหาดไทยและอนุมัติให้กรมประมงใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว เป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น  131  ไร่   กรมประมงได้ประชุมชี้แจงให้ราษฎรทราบและเข้าใจรวมถึงสภาตำบลวังแดงได้เห็นชอบตระหนักถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งกรมประมงได้มีนโยบายที่จะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีการอยู่ดีกินดีและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการเลี้ยงปลาน้ำจืด