การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต

ปัญหาประมงไทย [2019-12-22 ] รายการ บันทึกสถานการณ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สัมภาษณ์ นายบัญชา สุขแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมประมง เรื่องการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงทั้งระบบ [2019-12-22 ] เปิดงาน "เครือข่ายกุ้งไทย รวมใจเป็นหนึ่ง" เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี เครือข่ายกุ้งไทย [2019-12-22 ] การประชุมเรื่อง นโยบายการพัฒนาประมง “สืบสาน รักษา และต่อยอด การเพิ่มคุณค่าสัตว์น้ำในพระราชดำริให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้จากภาคประมงสู่เกษตรกร” [2019-12-22 ] กรมประมง จัดหลักสูตรเข้ม!!! เทรนเจ้าหน้าที่ประมง พร้อมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ [2019-12-22 ] การหารือระหว่าง FAO กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [2019-12-22 ] การประชุมหารือการจัดตั้งคณะทำงานความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ด้านการประมงและนิเวศวิทยาทางน้ำ [2019-12-22 ] ‘จุรินทร์’ ดับไฟร้อนสลายม็อบประมง [2019-12-22 ] ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ. ....ครั้งที่ 3/2562 [2019-12-22 ] การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทย-ลาว? เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน? และพิจารณา?แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ? ประจำปีงบประมาณ? 2563 [2019-12-22 ]

การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต  

 เผยเเพร่: 2019-12-22  |  อ่าน: 8 ครั้ง

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น5 อาคารจุฬาภรณ์ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต ทั้งในเรื่องการปรับปรุงกำลังการผลิตสัตว์น้ำสวยงามและกุ้งทะเลส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน การตรวจสอบความสามารถในการผลิตสัตว์น้ำของสถานประกอบการส่งออกโดยกรมประมง การจัดทำฐานข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์สัตว์น้ำเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ชื่อวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในระบบการออกหนังสือรับรองสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก