A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 325

ประชาสัมพันธ์...การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับประมงพื้นบ้าน (ฉบับที่ 3) [2020-08-03 ] การประชุมคณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์การเยียวยาภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการประมง [2020-08-03 ] กรมประมง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ [2020-08-03 ] ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน [2020-08-03 ] บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดระยอง [2020-08-03 ] นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 [2020-08-03 ] นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 5/2563 [2020-08-03 ] นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากระบวนงาน การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง [2020-08-03 ] นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมประมง รับมอบปัจจัยจาก นายธนดล จันทขวัญ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานหาดใหญ่กรมประมง ในการร่วมสมทบทุนสร้างพระนาคปรก ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณศาลาไทยเรือนไม้ ลานโพธิ์กรมประมง [2020-08-03 ] ประชุมการเตรียมความพร้อมดำเนินการตามประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2563 และ ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สำหรับผู้ประกอบการ ครั้งที่ 3 [2020-08-03 ] การจัดประชุมหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำทั่วประเทศ ในการซักซ้อมมาตรการการควบคุมการนำเข้าส่งออกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน [2020-08-03 ] ตัวอย่างความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นอย่างยั่งยืน [2020-08-03 ] การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน [2020-08-03 ] นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบการรับชำระค่าธรรมเนียม ครั้งที่ 2/2563 [2020-08-03 ] นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าของการพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นำ้เพื่อการประมง และแนวทางในการบริหารจัดการความหลากหลายทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์สัตว์นำ้ [2020-08-03 ] แนะนำวิธีเลือกกุ้งก้ามกราม โดย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง [2020-08-03 ] ตอนที่ 6 พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา เพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน [2020-08-03 ] ติดตามงานวิจัยคงค้าง ของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพร้อมประชุมติดตามการดำเนินการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) [2020-08-03 ] การประชุมการเตรียมความพร้อมดำเนินการตามประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2563 และ ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สำหรับผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 [2020-08-03 ] ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Biosecurity ในฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคตาม มกษ. 7432 ครั้งที่ 1 [2020-08-03 ] นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการออกใบอนุญาตสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) [2020-08-03 ] นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมเป็นวิทยากรและประธานผู้อภิปราย เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับกุ้งทะเล [2020-08-03 ] ประชุมหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมประมง ในการเสนอโครงการสำคัญประจำปี 2565 ที่สอดคล้องกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย [2020-08-03 ] สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดแดดเดียว แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี [2020-08-03 ] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การบริหารจัดการประมงทะเลของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา [2020-08-03 ] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสินค้าสัตว์น้ำส่งออก [2020-08-03 ] ถ่ายทำสารคดีโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ บึงหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง [2020-08-03 ] การประชุมการเตรียมความพร้อมดำเนินการตามประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2563 และ ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สำหรับผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 [2020-08-03 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานและความสำเร็จภายใต้คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย [2020-07-31 ] พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจําปี 2563 [2020-07-31 ]

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 462

 

 เผยเเพร่: 2020-07-31  |  อ่าน: 18 ครั้ง