ติดต่อนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 


โทร : 0 2579 1878, 0 2579 3614-5, 0 2562 0600 ต่อ 2107

อีเมล : fsw1900@hotmail.com

สถานที่ตั้ง : อาคารกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)