ภารกิจของกลุ่ม 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ (Fish Import and Export Control Group )


     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ติดตาม และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า นำออก นำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
     (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการอนุญาต ตรวจสอบควบคุมการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้
     (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก และนําผ่านซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (4) ประสาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
     (6) สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้ำจากการนำเข้า และทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ
     (7) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ผลการตรวจวิเคราะห์ผลการดำเนินคดี การร่างกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก รวมถึงการควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตีกลับ   
     (8) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวหรือที่ได้รับมอบหมาย