ภารกิจของกลุ่ม 

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |  อ่าน: 1,941 ครั้ง

 

กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (Fish and Production Inputs Import and Export Control Group)
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนติดตาม และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า นำออก นำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
     (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการอนุญาต ตรวจสอบควบคุมการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้
     (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก และนําผ่านซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่น   ที่เกี่ยวข้อง
     (4) วิเคราะห์ความเสี่ยงการนำเข้าสัตว์น้ำ เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบจากการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
     (5) ประสานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (6) ประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
(7) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวหรือที่ได้รับมอบหมาย