">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์-พันธกิจ 


  วิสัยทัศน์ (กรมประมง)

  "เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน"

  พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล
  3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
  4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

  ยุทธศาสตร์

  1. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
  2. พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
  3. การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืนและคงความหลากหลาย
  4. วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง
  5. พัฒนาบุคลากรและองค์กร

  ค่านิยม

  "We are FISHERIES"

  F = Friendly มีความเป็นมิตร
  I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม
  S = Smart มีความสง่างาม
  H = Happiness มีความสุข
  E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
  I = Intelligence มีความฉลาด
  E = Energy มีพลังและกำลังความสามารถ
  S = Simplicity มีความเรียบง่าย