">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ไตรมาส 3)

  • โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ไตรมาส 3) 


    วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว มอบมหมายให้นางสาวเกษศิริ อิงนร ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลแบบครบวงจร (one stop service) ณ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา  โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส ๓ สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน (one stop service) โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ สหกรณ์ ตรวจบัญชี กฎหมาย พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎรากุมารเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะเป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วน โดยเป็นโครงการบูรณาการที่สำคัญโครงการหนึ่งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
    เกษตรและสหกรณ์ดำเนินการร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน และต่อเนื่องกันมาโดยตลอด