">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ร่วมการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9

  • ร่วมการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 


    วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การป้องกันโรคระบาด ทั้งในพืชและสัตว์ การพัฒนาช่องทางการตลาด คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมอาชีพด้านประมงและปศุสัตว์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร (Big Data) การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้ง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่โคบาลบูรพา บ้านนางามหมู่ที่ 3ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร และติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบแบบแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียนคลองยาง (ละลุ) ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา