ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต9 (ชัยนาท)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต9 (ชัยนาท) 

 เผยเเพร่: 2016-12-16  |  อ่าน: 537 ครั้ง


หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

 

- งานธุรการ -

          1. ตรวจสอบ  ควบคุม  กำกับ  งานอำนวยการ  งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานบุคลากร  ควบคุมการใช้  การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ 
งานการประชุม  และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

          2. วางแผน  พัฒนา  ติดตาม  รวบรวมข้อมูล  งานแผนงาน  และงบประมาณของหน่วยงาน

          3. ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

- หน้าที่ความรับผิดชอบ -

          1. ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง

          2. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

          3. ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

          4. ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  พันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด  เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

          5. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และพันธุ์ไม้น้ำจืด  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด

          6. ควบคุม  ตรวจสอบ  และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

          7. เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด

          8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          9. รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด  ประกอบด้วย  จังหวัดชัยนาท  อุทัยธานี  สระบุรี  ลพบุรี  และสิงห์บุรี 
              มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  3  ศูนย์ ได้แก่

                    1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

                    2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

                    3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี