แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง


แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง 


แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น

 

          ตามที่กรมประมงได้ประชุมหารือแนวทางการแพร่กระจายของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่สมุทรสงครามและเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นั้น

 

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกองตรวจราชการจึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1.  สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับสังคมเข้าใจถึงผลกระทบในการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และขอความร่วมมือกับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในพื้นที่ ทั้งนี้/หากประชาชนท่านใดไม่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวให้นำสัตว์น้ำมาส่งมอบให้แก่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ พร้อมกรอกแบบรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม

 

2.  เมื่อสำนักงานประมงจังหวัดได้รับมอบพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นจากเกษตรกรแล้วให้นำส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง / สัตว์น้ำจืด / ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาทะเลในพื้นที่ดำเนินการเก็บรักษาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อดำเนินการ

 

3.  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือกับประมงจังหวัดในการเก็บรักษาพันธุ์สัตว์น้ำในจังหวัดด้วย

 

การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง

 

          ตามที่กรมประมงมีนโยบายขอความร่วมมือจากประชาชน อย่านำสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ และขอให้นำมามอบให้กับสำนักงานประมงจังหวัด นั้น

 

          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมประมงให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่ รับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดในแต่ละพื้นที่มาเลี้ยงไว้โดยให้หน่วยงานพิจารณาดังนี้

 

1.  สามารถเลี้ยงไว้ได้ และปลอดภัยไม่หลุดรอดไปยังแหล่งน้ำสาธารณะ

 

2.  สามารถเลี้ยงไว้ได้และเป็นประโยชน์ในกรณีที่เก็บไว้ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนได้เรียนรู้

 

3.  ไม่สามารถเลี้ยงไว้ได้ให้ทำลายทิ้ง