ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 


 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง มีภารกิจออกเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ  21 จุด
เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ