คลินิกโรคสัตว์น้ำ 


 

 

คลินิกโรคสัตว์น้ำ

เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ  แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และประชาชนทั่วไป
ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง โดยทำการเปิดรับตัวอย่างในวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 11.00 น. (รายงานผลการตรวจจะแจ้งภายใน 2 วันทำการ)
หากประสงค์ส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ  สามารถติดต่อได้ที่ 038-655301


 

การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ

ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์

ตัวอย่างที่นำมาส่งตรวจควรเป็นตัวอย่างสด หรือตัวอย่างที่มีชีวิต หากกรณีตัวอย่างไม่มีชีวิต
ต้องคงสภาพเดิมของตัวอย่างนั้นๆ ไว้ไม่ให้เน่าเสีย อาจทำได้โดยการแช่แข็งตัวอย่าง
ในการตรวจด้วยวิธีนี้จะทำการตรวจลักษณะภายนอก ได้แก่ ความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ
เชื้อปรสิตภายนอก และลักษณะภายใน ได้แก่ ความสมบูรณ์ของตับ ลำไส้ เชื้อปรสิตภายใน

 

 

 

ตรวจโรคด้วยวิธีพีซีอาร์

ให้บริการตรวจโรคสัตว์น้ำในกุ้งทะเล ปลา และหอย ด้วยวิธีพีซีอาร์
ซึ่งมีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
โดยตัวอย่างที่นำมาส่งตรวจต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือมีชีวิต
หากตัวอย่างมีลักษณะไม่สมบูรณ์เน่าเสีย จะไม่สามารถนำมาตรวจด้วยวิธีพีซีอาร์ได้
การให้บริการตามปกติในกุ้งทะเลจะตรวจ 3 โรค ได้แก่ WSSV, EHP, EMS
ในปลาจะตรวจ 2 โรค ได้แก่ VNN, Irido และในหอยจะตรวจ Perkinsus sp.

ยกเว้นกรณีที่สัตว์น้ำป่วย
จะทำการตรวจโรคอื่นๆ เพิ่มเติมตามลักษณะอาการของสัตว์น้ำป่วยชนิดนั้นๆ