แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


ตามที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 (Blackchin tilapia)   ซึ่งเป็นปลาในแถบทวีปแอฟริกา   หลุดรอดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลต่อระบบนิเวศ รวมทั้งยังแพร่พันธุ์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล แถบจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตกุ้งทะเลเป็นอย่างมาก นั้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 

1.  ปลาหมอสีชนิด Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 (Blackchin tilapia)

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  http://fishbase.org/summary/Sarotherodon-melanotheron.html

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  http://news.thaipbs.or.th/content/263825

 

2.  ลักษณะของปลาหมอสีคางดำ

ปลาหมอสีคางดำมีต้นกำเนิดที่ทวีปแอฟริกา มีลักษณะคล้ายปลาหมอเทศ ใต้ขากรรไกรล่างมีสีดำ มีความยาว 20 - 28 เซนติเมตร น้ำหนัก 25 - 50 กรัม กินสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นอาหาร สามารถอาศัยอยู่ในน้ำเค็มช่วงกว้าง 0 - 45 ppt พบได้ทั่วไปในน้ำจืดและน้ำกร่อย มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

 

3.  ขั้นตอนในการเตรียมบ่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

3.1  ลอกเลนพร้อมกำจัดวัชพืชออกให้หมด เพราะเป็นที่อยู่ของศัตรูปลา เลนจะเป็นที่หมักหมมของอินทรีย์วัตถุและโรคปลา และตกแต่งบริเวณคันบ่อที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์

3.2  ควรตากบ่อทิ้งไว้ประมาณ 5 - 10 วัน แสงแดดจะช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ที่สะสมอยู่ในบ่อให้หมดไป

3.3  ใช้ปูนขาวอัตราส่วน 50 - 100 กิโลกรัม/ไร่ หรือมากกว่า ถ้าดินเป็นกรด ปูนขาวจะช่วยฆ่าเชื้อโรคศัตรูปลาและช่วยปรับสภาพดิน โดยหว่านปูนขาวให้ทั่วบ่อ

3.4  สูบน้ำใส่บ่อควรกรองด้วยผ้ากรอง หรืออวนฟ้า 2 ชั้น เพื่อป้องกันไข่ และปลาหมอสีคางดำวัยอ่อนเข้าสู่บ่อเลี้ยง

3.5  ฆ่าปลาชนิดอื่นด้วยโล่ติ้น หรือกากชา อัตรา 5 - 10 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร ทิ้งไว้ 5 - 7 วัน พิษของสารพิษจะสลายตัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ