..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นประจำปี 2566

  • [2023-06-01] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมประมง ชาวประมง ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมง [2023-06-01] ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP2 [2023-06-01] เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งปูม้ามีชีวิตแบบไม่ใช้น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า [2023-06-01] ร่วมประชุมหารือการเคลื่อนย้ายแพหอยที่ขวางช่องทางเดินเรือรับส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี [2023-06-01] ตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism-NRM) [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี" [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC) [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2566 [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรักษ์ลูกพันธุ์หอยแครงขนาดเล็ก

    งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นประจำปี 2566 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี มอบนางอภิญญา เรณูนวล   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริม นางปิยะนาถ จึงกระแพ ประมงอำเภอบ้านบึง                               และ นายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นประจำปี 2566 โดยสาธิตการทำปุ๋ยหมักเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อปลา(แซนวิชอาหารปลา) โดยใช้ฟางข้าวสลับกับมูลวัวแห้งเป็นชั้นๆ ซึ่งเป็น การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 30 ราย รวมถึงการให้บริการสแกน QR code ในกลุ่ม ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดชลบุรีและในอำเภอบ้านบึง เพื่อแจ้งข่าวสารด้านการประมงและตอบปัญหาต่างๆ และแจกลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รายละ 500 ตัว รวม 15,000 ตัว โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกรและเป็นประธานในงานดังกล่าว