ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

  • [2022-06-27] ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ [2022-06-21] ประมงจังหวัดร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2022-06-21] สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “มาตรฐานจีเอพี มกษ. 7436 - 2563” [2022-06-17] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2565 [2022-06-10] การใช้ยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-06-10] ประชาสัมพันธ์ เตรียมตัวเปลี่ยน "GAP กรมประมง" มาเป็น "GAP มกษ." [2022-06-10] มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7436 [2020-08-28] ร่วมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาอาชีพ กลุ่มเกษตรกรทำการประมงฯ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปี 2563 [2020-07-15] เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ผ่านระบบ Application Zoom ครั้งที่ 2/2563 [2020-07-15] ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

    ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 


    วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายโชติวัตร์ สุวรรณโชติ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธผศาสตร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ทรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ