ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล 

 เผยเเพร่: 2019-06-15  |  อ่าน: 100 ครั้ง

 

ตามที่จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ได้จ้างเหมาบริการคนพิการบันทึกข้อมูลเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ ก้อนเพ็ชร ผู้พิการประเภท 3 การเคลื่อนไหว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,895 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคมhttps://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/201907101343321_pic.pdf