บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


[2022-08-31] กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย.. [2022-05-11] การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS T.. [2022-05-10] บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื.. [2021-12-27] ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในก.. [2021-02-04] กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า.. [2019-12-19] ข้อมูลแสดงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายบริษัทผู้ให้บริการระบบติดตามเรือ รุ่น.. [2019-12-17] ประชาสัมพันธ์ การแจ้งปิด VMS กรณีแจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า.. [2018-04-26] คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประจ.. [2018-04-26] คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประจ.. [2018-01-08] คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate On..

บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมกันแสดงความยินดีกับ นายบัณฑิต กุลละวณิชย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ด้วยความพร้อมเพียง