ร่วมประชุมเพื่อขอความคิดเห็น ในการสำรวจและศึกษาข้อมูลความเหมาะสมของแม่น้ำปัตตานี


ร่วมประชุมเพื่อขอความคิดเห็น ในการสำรวจและศึกษาข้อมูลความเหมาะสมของแม่น้ำปัตตานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 28 มกราคม 2564 นายโชติภณ ทองวิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับคณะกรรมการสำรวจและศึกษาข้อมูลความเหมาะสมของแม่น้ำปัตตานี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมเพื่อขอความคิดเห็น ในการสำรวจและศึกษาข้อมูลความเหมาะสมของแม่น้ำปัตตานี ในการกำหนดเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ณ โรงเรียนบ้านโฉลง หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จ.ยะลา