กลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามคลองลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

กลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามคลองลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 141 ครั้ง

 

จากการร่วมกลุ่มของชาวบ้าน ต.ลำเลียง อำเภอกระบุรี ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนเล็กๆ ในสภากาแฟ ตามแบบวิถีชีวิตบ้านๆ ของชุมชน อันมีแนวคิดที่จะรอนุรักษ์สายพันธุ์กุ้งก้ามกรามประจำถิ่น โดยมีประมงอำเภอคอยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา ส่งผ่านแนวความคิดเล่านั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ซึ่งต่อยอดแนวความคิดจัดทำเป็น โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจรรมส่งเสริม สนับสนุนธนาคารกุ้งก้ามกรามแม่น้ำกระบุรี โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งมีสำนักงานประมงจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ 
การศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ สู่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกราม อ.กระบุรี เพื่อลงมือปฏิบัติ จากวันนั้น ถึงวันนี้ กลุ่มคนเหล่านี้ ได้มีการดำเนินการตามความตั้งใจของกลุ่มเพื่อให้การอนุรักษ์พันธุ์กุ้งก้ามกรามในคลองลำเลียงมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น อันจะส่องผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับชุมชนและลูกหลานสืบต่อไป