ประชุมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนที่เขตชายแดนทางทะเลฯ

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนที่เขตชายแดนทางทะเลฯ 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 117 ครั้ง

 

จังหวัดระนองจัดประชุมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนที่เขตแดนทางทะเลระหว่างจังหวัดชายแดนทะเลของประเทศไทย
วันนี้ 13 พ.ค.62 ที่โรงแรมทีนีดี จังหวัดระนอง พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนที่เขตแดนทางทะเลระหว่างจังหวัดชายแดนทะเลของประเทศไทย โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้การต้อนรับ
พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ แสดงเจตจำนงแห่งรัฐด้วยการกำหนดให้มีแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 - 2564 ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 และฉบับที่ 12 พ. ศ. 2560- 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการทะเลและบูรณาการให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยซึ่งจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการพบว่าประเด็นปัญหาสำคัญบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทยเกิดจากการบริหารจัดการของภาครัฐที่ด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันเนื่องมาจากการที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาแผนที่เขตทางทะเลระหว่างจังหวัดชายแดนของประเทศไทยให้มีความทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปส่งผลให้การกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลไม่ชัดเจนซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เสนอให้มีการจัดทำเขตทางทะเลและการจัดทำแผนที่การจำแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง แต่ละจังหวัดให้ชัดเจนและมาตรฐานและเป็นธรรมดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาแผนที่เขตแดนทางทะเลระหว่างจังหวัดชายทะเลของประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงในพื้นที่การค้นคว้าการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลตามหลักวิชาการตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงตามหลักวิชาการ ประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  /////////