ปจ.ระนอง นำ กลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกราม ศึกษาดูงาน

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ปจ.ระนอง นำ กลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกราม ศึกษาดูงาน 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 126 ครั้ง

 

29 เมษายน 2562 นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง นายสานิตย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดฯ นำเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกราม อ.กระบุรี ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการ ณ ชมรมอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามอำเภอสวี ธนาคารกุ้งก้ามกราม จังหวัดชุมพร โดยมีวิทยากร สมาชิกกลุ่มฯ เป็นผู้บรรยายสรุป กิจกรรมและรูปแบบการบริหารจัดการธนาคารกุ้งก้ามกราม และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับชนิดและสายพันธุ์ของกุ้งก้ามกราม ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกราม อ.กระบุรี ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการจัดการกลุ่มฯ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจรรมส่งเสริม สนับสนุนธนาคารกุ้งก้ามกรามแม่น้ำกระบุรี โดยชุมชนมีส่วนร่วม