ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 202 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายนรินทร์  มีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายศักดา สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ประมงอำเภอปลายพระยา ประมงอำเภอเขาพนม รักษาราชการแทนประมงอำเภออ่าวลึกและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฎิบัติงานตรวจติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการ แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
พื้นที่อำเภอปลายพระยา
1. เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายสนาน เจียมกำเหนิด เกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2560 ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมด้านการประมงหลายด้าน เช่น การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เลี้ยงปลาปลาดุก การเพาะอนุบาลพันธุ์ปลาเพื่อเลี้ยงและจำหน่าย โดยเกษตรกรรายดังกล่าวได้รับการรับรองการผลิตสัตว์ขั้นปลอดภัยของกรมประมง
2.เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนประกอบการด้านการประมง ห้องเย็นทรัพย์ทวี ม.1 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โดยได้ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง ปรากฎว่ายังไม่หมดอายุ ซึ่งในการติดตามได้ให้คำแนะนำและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์เงือนไขของกรมประมงที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้รับทราบให้ความร่วมมือและยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
3.เข้าตรวจติดตามกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านควนทัง ม.1 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โดยเกษตรกรเลี้ยงทั้งปลากินพืชและปลากินเนื้อ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลากด ปลาหมอ เป็นต้น 
4.ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ความรู้ตามหลักวิชาการ รวมถึงข้อปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
    พื้นที่อำเภออ่าวลึก
1.ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2562(ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562) ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่
2.ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2560)ของนายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร ม.2 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่