ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 106 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายนรินทร์ มีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางกาญจนา จ้ายเกิด นักวิชาการประมงชำนาญการ นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และประมงอำเหนือคลอง ลงพื้นที่อำเภอเหนือคลอง ปฏิบัติงานดังนี้
1. ติดตามกิจกรรมกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม(กุ้งทะเล) ม.4 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง 
2. เข้าตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร ที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกรณีมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ดินที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน ฯ ดังกล่าวซึ่งได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนฯพร้อมจับพิกัดที่ตั้งฟาร์มเพื่อนำเข้าระบบLbis ต่อไป
3.ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพร้อมคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ในการยกระดับเป็นศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562 ระดับจังหวัด พื้นที่อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่
4.ลงพื้นที่ให้ความรู้และแจ้งผลการตรวจตัวอย่างส้ตว์น้ำเสียชีวิตของผู้เลี้ยงปลาในกระชังของเกษตรกร ในเขตพื้นที่บ้านควนต่อ ม.3 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง ซึ่งเกษตรที่มารับฟังมีความเข้าใจและนำคำแนะนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการเลี้ยงปลาต่อไป
5.เข้าพบปะชี้แจงกับเกษตรกร ผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2562 ซึ่งได้สำรวจความพร้อมของเกษตรกรที่มีรายชื่อในการเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อโครงการฯ พร้อมทั้งลงเยี่ยมชมแปลงที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรให้ทำกิน เพื่อตรวจดูความเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาตามวัตถุของโครงการ ฯ ต่อไป