ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติ ในช่วงฤดูฝน (ด้านประมง) ปี ๒๕๖๕ กรณีที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินและกระชัง ปรับลดขนาดการผลิต และวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสม


[2022-07-20] ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือทำการปร.. [2022-07-20] ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบั.. [2022-06-06] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ.. [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด.. [2022-03-08] ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop.. [2022-03-01] เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop.. [2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติ ในช่วงฤดูฝน (ด้านประมง) ปี ๒๕๖๕ กรณีที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินและกระชัง ปรับลดขนาดการผลิต และวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงฤดูฝน

(ด้านประมง) ปี ๒๕๖๕

กรณีที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินและกระชัง ปรับลดขนาดการผลิต และวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมควรเลือกคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่แข็งแรง

และลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่านๆมา

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยาปฏิชีวนะ สารเคมี ไว้ให้พร้อม

ควรเลือกใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ และลดปริมาณอาหารลงเพิ่มความสนใจ สังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

หมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ