ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประมง ปี ๒๕๖๔/๖๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมบระมง


[2022-07-20] ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือทำการปร.. [2022-07-20] ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบั.. [2022-06-06] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ.. [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด.. [2022-03-08] ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop.. [2022-03-01] เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop.. [2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประมง ปี ๒๕๖๔/๖๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมบระมง 


สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอได้ประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างการรับรู้ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประมง ปี๒๕๖๔/๖๕

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วง

ฤดูแล้ง ให้คำแนะนำทางวิชาการ การปรับลดพื้นที่เลี้ยง หรือการงดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำ

และการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายใน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้กับเกษตรกร พื้นที่อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง

อำเภอพนมทวนและอำเภอเมืองกาญจนบุรี

จัดทำโดย : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง โทร..๐๖๓๑๙๐๑๒๓๙