การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vidio Conference ผ่าน LINE)


[2022-07-20] ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือทำการปร.. [2022-07-20] ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบั.. [2022-06-06] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ.. [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด.. [2022-03-08] ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop.. [2022-03-01] เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop.. [2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vidio Conference ผ่าน LINE) 


วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
 โดยนายวรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vidio Conference ผ่าน LINE) เรื่อง โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอสังขละบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยคัดเลือกองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง FC เรียบร้อยแล้ว จำนวน  3 องค์กร ดังนี้ 1.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมง
บ้านวังกะ 2.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงห้วยกะเต็งเจ็ง 3.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงเขื่อนศรีนครินทร์บ้านเจาะเหลาะ พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอสังขละบุรี