ตรวจสอบแหล่งทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จะขอโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน


[2022-06-06] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ.. [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด.. [2022-03-08] ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop.. [2022-03-01] เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop.. [2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator.. [2021-12-24] ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้าน.. [2021-12-24] เข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  .. อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบแหล่งทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จะขอโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 


วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายวรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มอบหมายให้นางสาวธิดาวรรณ  โพธิ์เพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายอภิศักดิ์  สงวนธรรม นักวิชาการประมง และนายเกียรติศักดิ์  เรืองจรูญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขององค์การบริการส่วนตำบลเกาะสำโรง ตรวจสอบแหล่งทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จะขอโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของนาย จตุพล  จีรังสวัสดิ์ แม่น้ำแควน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี