ดำเนินการติดตามและประเมินผลผลิตปฏิบัติงานตามโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ครั้งที่ 1/2564


[2022-06-06] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ.. [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด.. [2022-03-08] ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop.. [2022-03-01] เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop.. [2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator.. [2021-12-24] ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้าน.. [2021-12-24] เข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  .. อ่านทั้งหมด 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลผลิตปฏิบัติงานตามโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 


วันที่ 17 ธันวาคม 2564  นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี   ได้มอบหมายให้ นายกรกวี ศรีอินทร์  นักวิชาการประมง และนายสุระสิทธิ์ กุลชาติ นักวิชาการประมง ดำเนินการติดตามและประเมินผลผลิตปฏิบัติงานตามโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้
   - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวม 2 อำเภอ 14 ราย  เกษตรกร รับมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลานิลในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 งวดที่ 1 จำนวน 700 ตัว และอาหาร ปลากินพืช จำนวน 1 กระสอบ/ราย
   - ตรวจสุ่มประเมินการเจริญเติบโตร้อยละ 20 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  3 ราย ผลการตรวจสุ่มประเมินปลานิลมีความยาวเฉลี่ยประมาณ  19.3 เซนติเมตร และมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ  152 กรัม ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย
และเข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อำเภอด่านมะขามเตี้ย จำนวน 2 ราย เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมง ปี 2565