ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565


[2022-06-06] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ.. [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด.. [2022-03-08] ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop.. [2022-03-01] เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop.. [2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator.. [2021-12-24] ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้าน.. [2021-12-24] เข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  .. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 


สำนักงานประมงอำเภอหนองปรือโดยนายจารุกิตติ์ กุดาศรี (ประมงอำเภอหนองปรือ)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อจัดทำแนวทางสร้างการรับรู้ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย/โครงการสำคัญของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณฺ์ในระดับอำเภอ ณ ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง หมู่ที่ 8 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โดยมีเกษตรอำเภอหนองปรือ  เป็นประธานในการประชุม