เข้าสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำหลากเข้าพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

[2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator .. [2021-12-24] ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้าน.. [2021-12-24] เข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  .. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. [2021-12-24]  เข้าร่วมประชุมการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ.. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. อ่านทั้งหมด 

เข้าสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำหลากเข้าพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

 เผยเเพร่: 2021-12-24 |  อ่าน: 133 ครั้ง

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
เจ้านางรัชนีกร รัตนา ประมงอำเภอไทรโยค ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค ดังนี้
1.เข้าสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำหลากเข้าพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ของนายประชัน พึ่งนิล อยู่ในพื้นที่ ม.5 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ได้ให้เกษตรกรยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01) ไว้เบื้อต้นเพื่อรอการประกาศภัยฯ ในพื้นที่ดังกล่าว
2. เข้าสำรวจการจับสัตว์น้ำจืดธรรมชาติอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม(ปางอุ๋งไทรโยค)