เข้าสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำหลากเข้าพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี


[2022-07-20] ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือทำการปร.. [2022-07-20] ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบั.. [2022-06-06] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ.. [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด.. [2022-03-08] ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop.. [2022-03-01] เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop.. [2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator.. อ่านทั้งหมด 

เข้าสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำหลากเข้าพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
เจ้านางรัชนีกร รัตนา ประมงอำเภอไทรโยค ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค ดังนี้
1.เข้าสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำหลากเข้าพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ของนายประชัน พึ่งนิล อยู่ในพื้นที่ ม.5 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ได้ให้เกษตรกรยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01) ไว้เบื้อต้นเพื่อรอการประกาศภัยฯ ในพื้นที่ดังกล่าว
2. เข้าสำรวจการจับสัตว์น้ำจืดธรรมชาติอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม(ปางอุ๋งไทรโยค)