กิจกรรม“ปล่อยกบเข้าป่า ปล่อยปลาคืนถิ่น ประจำปี 2564”


[2022-07-20] ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือทำการปร.. [2022-07-20] ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบั.. [2022-06-06] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ.. [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด.. [2022-03-08] ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop.. [2022-03-01] เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop.. [2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม“ปล่อยกบเข้าป่า ปล่อยปลาคืนถิ่น ประจำปี 2564” 


วันที่ 9 กันยายน 2564
นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้
นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมด้วย  นายเติมศักดิ์ คงสำราญ นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ นางรัชนีกร รัตนา ประมงอำเภอไทรโยค นางสาวณัฐวรรณ สุขสม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวฐานภา ปลาทิพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิเลียน ดิษฐบรรจง พนักงานขับรถ ได้ร่วมจัดกิจกรรม“ปล่อยกบเข้าป่า ปล่อยปลาคืนถิ่น ประจำปี 2564”  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ฐานการเรียนรู้ ประมงหมู่บ้าน นทพ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พันโทอนุชา กลิ่นชะเอม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองวิชาการเกษตร ศูนย์ฝึกศึกษา สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกศึกษา สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และตัวแทนเกษตรกร จำนวน 20 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ ได้สนับสนุนกบพ่อแม่พันธุ์ และปลาดุกนา มาร่วมปล่อยลงสู่แหล่งอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการ ซึ่งจัดขึ้นตามกรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร