แจ้งเตือนเกษตรกรด้านการประมง เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563


[2022-05-26] กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำ.. [2022-05-20] แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำและโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565.. [2022-05-19] ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ปี 2565.. [2022-05-06] ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพร.. [2022-04-01] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565.. [2022-01-20] การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65.. [2022-01-12] รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-22] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปล.. [2021-09-17] กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในว.. [2021-08-31] พิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิ.. อ่านทั้งหมด 

แจ้งเตือนเกษตรกรด้านการประมง เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563 


บทความประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์(ด้านประมง)

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

เรื่อง  การป้องกันสัตว์น้ำจากอุทกภัย ปี 2563

-------------------------

 

          ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับ ทิศทางลมระดับผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5.0 กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็น
ทิศลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา จึงถือได้ว่าเป็นการเข้าสู่
ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยตรงกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฉะนั้นเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรประมง และส่วนรวมจึงจัดทำบทความประชาสัมพันธ์เตือนให้เกษตรกรประมงปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น ดังนี้

  1. ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
  2. วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ฤดูกาล เพื่อให้จับสัตว์น้ำได้ก่อนฤดูน้ำหลาก
  3. ทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อลดการสูญเสียให้มากที่สุด
  4. ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่านๆมา
  5. จัดทำร่องระบายน้ำและขุดลอกตะกอนดิน ที่จะทำให้ช่องระบายน้ำตื้นเขินออก เพื่อให้น้ำไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก
  6. ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้มีปริมาณพอเหมาะ หรือมีปริมาณ 2 ใน 3 ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
  7. จัดเตรียมปูนขาวไว้สำหรับพื้นที่ ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อหลังน้ำท่วม ประมาณ 50-60 กิโลกรัมต่อไร่
  8. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยาปฏิชีวนะ สารเคมี ไว้ให้พร้อม
  9. ควรหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบหาสาเหตุพร้อมดำเนินการแก้ไขทันที

อนึ่ง หากเกษตรกรประมงมีปัญหาในการปฏิบัติตามคำแนะนำ ขอให้เข้ารับการชี้แจงเพิ่มเติมจากสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร โทร 056-611126 และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

                                                                           ด้วยความปรารถนาดีจาก

                                                       สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร