โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน


[2022-05-26] กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำ.. [2022-05-20] แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำและโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565.. [2022-05-19] ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ปี 2565.. [2022-05-06] ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพร.. [2022-04-01] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565.. [2022-01-20] การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65.. [2022-01-12] รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-22] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปล.. [2021-09-17] กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในว.. [2021-08-31] พิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิ.. อ่านทั้งหมด 

โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


            จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม  2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่งผลให้การเกษตรเสียหายสิ้นเชิง ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุ "โพดุล" (PODUL) และพายุ "คาจิกิ" (KAJIKI) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน โดยกรมประมงมีเป้าหมายแหล่งน้ำชุมชน จำนวน 1,436 แห่ง ในพื้นที่ 129 อำเภอ จำนวน 36 จังหวัด ซึ่งจังหวัดพิจิตรอยู่ในกลุ่มภาคเหนือมีเป้าหมายจำนวน 105 แหล่งน้ำ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำแหล่งน้ำเรียบร้อยแล้ว

           ตามที่สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ร่วมกันจัดทำแหล่งหลบภัย(กรำ่)อาหารธรรมชาติ และจัดเก็บข้อมูลของแหล่งน้ำก่อนการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม โดยได้มีการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามไปแล้ว จำนวน 19 แหล่งน้ำ แหล่งน้ำละ 200,000 ตัว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และวันที่ 9,20 และ 21 เมษายน 2563 คงเหลือ 86 แหล่งน้ำ จะเร่งดำเนินการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามต่อไป ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 นี้