ฤดูน้ำแดง ปี 2562

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-02-19 ] แจ้งเตือนเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรับมือภัยแล้งปี 2563.. [2020-01-18 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. [2019-09-16 ] ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและฝนทิ้.. [2019-08-13 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา .. [2019-08-13 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่.. [2019-08-13 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา .. [2019-06-06 ] ฤดูน้ำแดง ปี 2562.. [2019-06-06 ] ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วง ฤดูแล้ง.. [2019-03-12 ] ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 .. [2018-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ฤดูน้ำแดง ปี 2562 

 เผยเเพร่: 2018-12-14  |  อ่าน: 1,189 ครั้ง

 

กรมประมง ออกประกาศกรมประมง เรื่อง การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

 1 .ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 

 2.เครื่องมือและวิธีการทำการประมง ที่อนุญาต มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

      2.1 การทำประมงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำหรือลำธานธรรมชาติ

      2.2 เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่า 1 ตัว

      2.3 ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

      2.4 สุ่ม ฉมวก และส้อม

      2.5 ไซ ตุ่ม อีจู้ ลัน โปง และโทง หรือเครื่องมือที่มีลักษณะ และวิธีคล้ายคลึงกัน

      2.6 แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก ( 3 เมตร)

      2.7 การทำการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย หรือการทดลองวิชาการโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง

3. ฝ่าฝืนมีโทษปรับ ตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาทหรือปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า