พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


[2022-05-19] ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ปี 2565.. [2022-05-06] ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพร.. [2022-04-01] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565.. [2022-01-20] การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65.. [2022-01-12] รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-22] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปล.. [2021-09-17] กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในว.. [2021-08-31] พิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิ.. [2021-08-02] จังหวัดพิจิตร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ.. [2021-07-22] เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรั.. อ่านทั้งหมด 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 


 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก เทศบาลตำบลหอไกร  เทศบาลตำบลเนินมะกอก เทศบาลเมืองบางมูลนาก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ของจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม  2561 ณ บึงห้วงตะกวน หมู่ที่ 8 ตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร แห่งนี้ ในการจัดพิธีดังกล่าวได้รับความร่วมแรงร่วมใจในการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ด้วยความพร้อมเพรียงกันจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 500,000ตัว               (ห้าแสนตัว) จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร)

การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ
ในรัชกาลที่ 9 นอกจากปล่อยลงสู่แหล่งน้ำแห่งนี้แล้ว  ยังปล่อยในแหล่งน้ำใกล้เคียง 9 แห่ง รวมจำนวน
350,000 ตัว (สามแสนห้าหมื่นตัว) อีกส่วนหนึ่งจะกระจายไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดพิจิตร จำนวน 150,000 ตัว (หนึ่งแสนห้าหมื่นตัว)

รวมพันธุ์ปลาที่ปล่อยทั้งสิ้นครั้งนี้ จำนวน 500,000 ตัว

โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน