รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565


[2022-05-20] แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำและโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565.. [2022-05-19] ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ปี 2565.. [2022-05-06] ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพร.. [2022-04-01] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565.. [2022-01-20] การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65.. [2022-01-12] รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-22] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปล.. [2021-09-17] กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในว.. [2021-08-31] พิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิ.. [2021-08-02] จังหวัดพิจิตร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ.. อ่านทั้งหมด 

รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 


รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ของสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

หัวข้อ                                     รายละเอียด                           
1.1 การเตรียมแผนงานภาพรวมองค์กร  พ.ย. 64
1.2 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน พ.ย.64 /ธ.ค.64 / ม.ค.65 / ก.พ.65(1,2) / มี.ค.65 (1,2) เม.ย.65(1,2,3,4,5) /พ.ค.65/ มิ.ย.65 / ก.ค.65 ส.ค.65 / ก.ย.65

1.3 การติดตามเร่งรัด กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ต.ค.64 (1,2,3,4,5,6,7,)
พ.ย.64 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)                                           ธ.ค.64 (1,2,3,4,5,6,7)                                                                ม.ค.65 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)                                                ก.พ.65 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)                                มี.ค.65 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)              เม.ย.65 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 )                        พ.ค.65/ มิ.ย.65 / ก.ค.65 / ส.ค.65/ ก.ย.65

1.4 สรุปประมวลผลรายไตรมาส/รายปี ธ.ค.64/ มี.ค.65 / มิ.ย.65 / ก.ย.65
1.5 กิจกรรมสนับสนุนด้านการประมงในโครงการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ

ต.ค.64 (1,2)

พ.ย. 64 (1,2,3,4,5,6)

ธ.ค.64 (1,2,3,4,5,6,7,8)

ม.ค.65 (1,2,3,4,5,6,7)

ก.พ. 65 ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)                                                  มี.ค.65 (1,2,3,4,5)                                                                    เม.ย.65 (1,2,3,4,5,6)                     

 มิ.ย.65/ก.ค.65/ส.ค.65/ก.ย.65