ชาวประมงทำปลาหมักเกลือ มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อทำปลาร้าขาย สร้างรายได้หลังน้ำลดให้ชาวประมงในพื้นที่ครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน


[2022-05-12] ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์.. [2022-05-12] ประชาสัมพันธ์การขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว.. [2022-05-12] จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมง ในตลาดอาหารปลอดภัย บริเวณหน้าที่ว่าการ.. [2022-05-10] ประชาสัมพันธ์การขอรับรองมาตฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2022-05-10] ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565.. [2022-05-10] ประชุมชี้แจงที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ประมงอาสาและผู้ช่วยเจ้าพนักงาน.. [2022-05-10] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/25.. [2022-05-05] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโย.. [2022-05-05] ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการความร่วมมือพัฒนาด้าน.. [2022-04-28] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เ.. อ่านทั้งหมด 

ชาวประมงทำปลาหมักเกลือ มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อทำปลาร้าขาย สร้างรายได้หลังน้ำลดให้ชาวประมงในพื้นที่ครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 


    วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวศรีไพร  อ้นเกษ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาการเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามผลผลิตจากชาวประมงในพื้นที่    บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งวันนี้มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อปลาที่ชาวประมงทำแล้วหมักเกลือทิ้งไว้ 2 วัน เพื่อนำไปทำปลาร้าขาย โดยปลาหมอ กิโลกรัมละ 25 บาท ปลาสร้อย กิโลกรัมละ 30 บาท และปลากระดี่ กิโลกรัมละ 35 บาท จะมารับปลาที่ชาวประมงทำแล้ว 2 - 3 วันต่อครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 2 ตัน สร้างรายได้หลังน้ำลดให้ชาวประมงในพื้นที่ครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน