ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังหวัดสกลนคร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564


[2022-05-16] กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง" ปี 2565.. [2022-05-12] ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์.. [2022-05-12] ประชาสัมพันธ์การขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว.. [2022-05-12] จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมง ในตลาดอาหารปลอดภัย บริเวณหน้าที่ว่าการ.. [2022-05-10] ประชาสัมพันธ์การขอรับรองมาตฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2022-05-10] ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565.. [2022-05-10] ประชุมชี้แจงที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ประมงอาสาและผู้ช่วยเจ้าพนักงาน.. [2022-05-10] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/25.. [2022-05-05] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโย.. [2022-05-05] ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการความร่วมมือพัฒนาด้าน.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังหวัดสกลนคร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564 


     วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นายสุพัตร์        ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ นายรังสรรค์ ถิรอัปสรกุล หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นายยุทธนา ประเทศ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ และประมงอำเภอที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังหวัดสกลนคร และ      กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564 ผ่านช่องทาง  Video Conference ระบบ Zoom โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปี 2564 แผนการดำเนินงาน - ประมาณ ประจำปี 2565 และการขอตั้งงบประมาณประจำปี 2566 และการถ่ายโอนภารกิจประตูระบายน้ำคลองบางปอง บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ใหักับโครงการชลประทานนครสวรรค์