พันธกิจ 


1.พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน

2.เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น

3.บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

4.พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง

5.ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร