ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเกษตรกรด้านการประมง เพื่อเข้ารับการคัดสรรและคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็น “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

ประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติหากจะซื้อจระเข้มาเลี้ยง.. [2021-06-14 ] ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติ หากจะซื้อปลาตะพัดมาเลี้ยง.. [2021-06-14 ] กรมประมง เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง ฤดูฝน.. [2021-05-24 ] ยอขันช่อ ห้ามใช้เพื่อทำการประมงในฤดูปลาวางไข่ในแหล่งน้ำสาธารณะมีความผิ.. [2021-05-24 ] กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเ.. [2021-05-14 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2021-05-11 ] ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเกษตรกรด้านการประมง เพื่อเข้ารับการคัดสรรแล.. [2021-04-28 ] ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนัก.. [2021-04-26 ] สทนช. เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์กรผู้ใช้น้ำ .. [2021-04-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.74.. [2021-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเกษตรกรด้านการประมง เพื่อเข้ารับการคัดสรรและคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็น “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |  อ่าน: 106 ครั้ง

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

การรับสมัครเกษตรกรด้านการประมง

เพื่อเข้ารับการคัดสรรและคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

สามารถสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
อาคาร
2 ชั้น 6 โทร.042-245634

ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์
3. เป็นเกษตรกร หรือเป็นผู้แทนองค์กรเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก
4. มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
6. ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
7. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
9. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาประกอบคุณวุฒิ (ถ้ามี)