สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566


[2023-05-30] ประมงอุบล ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจัง.. [2023-05-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอ.. [2023-05-29] ประมงอุบลฯ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิ.. [2023-05-27] ประมงอุบล ร่วมอบเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลาซิวหางแดง (Rasbora borap.. [2023-05-26] ประมงอุบล ติดตามงาน ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณจังหวัดอุบลรา.. [2023-05-26] ประมงอุบล ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขต ภาคตะวันออกเ.. [2023-05-26] ประมงอบุลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคน.. [2023-05-26] ประมงอุบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for.. [2023-05-25] ประมงอุบลฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังแบบครบวงจ.. [2023-05-25] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนัลสนุนองค์ความรู้และเทคนิคกา.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30.น นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ครั้งที่ 3/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom
     ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับ นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2566 ตามกลยุทธ์และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับฟังผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของประมงอำเภอ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเน้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป