ประมงอุบลราชธานี จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดประจำปี พ.ศ. 2565


[2023-05-30] ประมงอุบล ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจัง.. [2023-05-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอ.. [2023-05-29] ประมงอุบลฯ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิ.. [2023-05-27] ประมงอุบล ร่วมอบเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลาซิวหางแดง (Rasbora borap.. [2023-05-26] ประมงอุบล ติดตามงาน ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณจังหวัดอุบลรา.. [2023-05-26] ประมงอุบล ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขต ภาคตะวันออกเ.. [2023-05-26] ประมงอบุลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคน.. [2023-05-26] ประมงอุบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for.. [2023-05-25] ประมงอุบลฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังแบบครบวงจ.. [2023-05-25] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนัลสนุนองค์ความรู้และเทคนิคกา.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลราชธานี จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดประจำปี พ.ศ. 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 นายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (เจ้าพนักงานประมงอาวุโส) ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเจรจาตกลงราคาในราคาที่ไม่ต่ำกว่าที่คณะกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินราคาไว้ จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 6 ตัว) ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (ก) โดยการตัดจำหน่ายออกจากบัญชีและทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ดำเนินการจัดเก็บและนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว