ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมเสวนาโต๊ะกลม กรณีศึกษาชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนสาละวัน (เขื่อนบ้านกุ่ม)


[2023-05-30] ประมงอุบล ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจัง.. [2023-05-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอ.. [2023-05-29] ประมงอุบลฯ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิ.. [2023-05-27] ประมงอุบล ร่วมอบเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลาซิวหางแดง (Rasbora borap.. [2023-05-26] ประมงอุบล ติดตามงาน ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณจังหวัดอุบลรา.. [2023-05-26] ประมงอุบล ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขต ภาคตะวันออกเ.. [2023-05-26] ประมงอบุลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคน.. [2023-05-26] ประมงอุบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for.. [2023-05-25] ประมงอุบลฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังแบบครบวงจ.. [2023-05-25] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนัลสนุนองค์ความรู้และเทคนิคกา.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมเสวนาโต๊ะกลม กรณีศึกษาชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนสาละวัน (เขื่อนบ้านกุ่ม)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริการจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเสวนาโต๊ะกลม ประเด็นผลกระทบจากโครงการเขื่อนสาละวัน (เขื่อนบ้านกุ่ม) ซึ่งตัวเขื่อนจะตั้งอยู่ในอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจำปาสัก ประทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีแผนจะมีการก่อสร้างเขื่อนในปี พ.ศ. 2573
       โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการวิจัยชุมชนริมแม่น้ำโขง กรณีศึกษาชุมชนที่คาดว่าจะำด้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนสาละวัน (เขื่อนบ้านกุ่ม)  ร่วมกับองค์กรพัฒนานานาชาติสเวตวอทช์ แห่งประเทศสวีเดน
      ในการประชุมเสวนาโต๊ะกลม ได้นำเสนอข้อมูลถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขงต่อการประมง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงจำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโขงเจียม พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการในพื้นที่แม่น้ำโขง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมเสวนา ได้รับทราบ

     #กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
     #สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี