ประมงอุบล ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 5


[2023-06-09] “ประมงอุบล ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภ.. [2023-06-08] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการ.. [2023-06-08] ประมงอุบล นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี.. [2023-06-08] ประมงอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุก.. [2023-06-07] ประมงอุบลร่วมพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566".. [2023-06-07] ประมงอุบลฯ!!! เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎห.. [2023-06-07] ประมงอุบล นำวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้.. [2023-06-07] ประมงอุบล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ GPP สาขาประมง ปี 2565.. [2023-06-06] ประมงอุบล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบป.. [2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบล ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 5 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายสาธิต ภูมิคำ พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง บูรณาการจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 ณ  ศาลากลางบ้านนาสมบูรณ์ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

      การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพิ่มผลผลิตปลาตะเพียนขาวในพื้นที่ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า และเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เสริมในครัวเรือนและสามารถประกอบอาชีพหลักได้ 

     โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นางฐาปนี สิงห์พันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยาย เรื่อง การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และนายเชิงราชญ์ ศรีวะอุไร นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ให้ความรู้ เรื่อง หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป และการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา การอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาว คุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลา  และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการจีเอพี มกษ. 7436-2563 โรคและการป้องกันโรคสัตว์น้ำ  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 แก่เกษตรกรผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 ราย