ประมงอุบลฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4


[2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. [2023-06-02] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว.. [2023-06-02] ??ประมงอุบลฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา.. [2023-06-01] ประมงอุบลฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเงินการคลังข้อควรระว.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลผลิตแปรรูปด้านการประมง องค์กรชุมชนปร.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนร.. [2023-05-31] ประมงอุบลฯ ประกาศผลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์ ประจำเดือนพฤ.. [2023-05-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสา.. [2023-05-31] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-31] ประมงอุบล แจ้งเตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอนาตาล พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง บูรณาการจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 ณ  ศพก.เครือข่ายด้านการประมง รายนายสุนันท์ จันทะสาร หมู่ที่ 5 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

      การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพิ่มผลผลิตปลาตะเพียนขาวในพื้นที่ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า และเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เสริมในครัวเรือนและสามารถประกอบอาชีพหลักได้ 

     โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก และนางสาวชุษณ รัตนวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ให้ความรู้ เรื่อง หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป และการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา และนางสาวขวัญเรือน บุญครอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยาย เรื่อง การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการจีเอพี มกษ. 7436-2563 โรคและการป้องกันโรคสัตว์น้ำ  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 แก่เกษตรกรผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 ราย