“ ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมก.ช.ภ.อ.สิรินธร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 


[2023-02-03] ประมงอุบลฯ เรียนรู้การปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการเขียนรายงานการประชุม.. [2023-02-03] ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวม.. [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้.. [2023-02-01] ประกาศ...ขอแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ปี พ.ศ... [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมา.. [2023-01-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า ประจำปี พ.ศ. 2566.. [2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. อ่านทั้งหมด 

“ ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมก.ช.ภ.อ.สิรินธร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


“ ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมก.ช.ภ.อ.สิรินธร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
กรณีโรคระบาดสัตว์(โรคลัมปี สกิน) ครั้งที่ 3/2565 ”
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร (ก.ช.ภ.อ.สิรินธร)เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปีสกิน) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร (ชั้น 2) 
โดยมีนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานในการประชุม
 ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรค
ลัมปีสกิน หลังวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ถึงปัจจุบัน จำนวน 8 ราย มีโคตาย จ านวน 8 ตัว รวมเป็นเงินในการช่วยเหลือทั้งสิ้น 122,000 บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือฯ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป