สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ประชุม ก.ช.ภ.อ. เร่ง!!!ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านประมง ปี 2565


[2023-02-03] ประมงอุบลฯ เรียนรู้การปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการเขียนรายงานการประชุม.. [2023-02-03] ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวม.. [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้.. [2023-02-01] ประกาศ...ขอแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ปี พ.ศ... [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมา.. [2023-01-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า ประจำปี พ.ศ. 2566.. [2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ประชุม ก.ช.ภ.อ. เร่ง!!!ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านประมง ปี 2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ประชุม ก.ช.ภ.อ. เร่ง!!!ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านประมง ปี 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 09.00 น.

นายสาธิต  ภูมิคำ ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติอำเภอเดชอุดม(ก.ช.ภ.อ.เดชอุดม) ณ ห้องประชุมศรีสุระ   ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม ชั้น 2 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนายโกเมธ เพ็งศรี  ปลัดอำเภอ(จพง. ปค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอเดชอุดม
เป็นประธาน

เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยจากพายุมู่หลานและพายุโนรู ด้านประมง ปี 2565 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม มีเกษตรกรได้รับความเสียหายจำนวน  688 ราย พื้นที่เสียหาย 347.50 ไร่ วงเงินขอรับความช่วยเหลือ  1,626,995.00 บาท

มติที่ประชุม มีมติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านประมง ปี 2565 จำนวน  688 ราย พื้นที่เสียหาย  347.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 1,626,995.00 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยเสนอขอรับความช่วยเหลือ จาก ก.ช.ภ.จ.อุบลราชธานี ต่อไป
 

#สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม