ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด


[2023-02-03] ประมงอุบลฯ เรียนรู้การปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการเขียนรายงานการประชุม.. [2023-02-03] ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวม.. [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้.. [2023-02-01] ประกาศ...ขอแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ปี พ.ศ... [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมา.. [2023-01-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า ประจำปี พ.ศ. 2566.. [2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

นายสุนทร  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปราชการเพื่อเข้าพบนายอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายอำเภอตาลสุม ประสานงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 44 ราย จำนวน 5 หมู่บ้าน 12 ตำบล และอำเภอตาลสุม เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย 9 ราย จำนวน 2 หมู่บ้าน 3 ตำบล 

ทั้งนี้ ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรี และพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสำรวจตรวจสอบความเสียหาย ด้านประมง และจะนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ด้านประมง ต่อไป