ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


[2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-26] ประมงอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Esan Organic Business Forum ภายใต้โคร.. [2023-01-25] ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพ.. [2023-01-25] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2023-01-25] ประมงอุบลราชธานี ตรวจสอบการขออนุญาตเพิ่มจำนวนการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม.. [2023-01-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน.. [2023-01-24] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


สำนักงานประมงอำเภอตระการพืชผล****************
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา โดยในด้านประมงมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหายในเขตพื้นที่หมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 11 รวม 8 ราย พื้นที่ความเสียหาย 6.79 ไร่ วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 31,790.78 บาท คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย มีมติให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ก.ช.ภ.อ.ตระการพืชผล ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป