ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัยฯ ด้านประมง จากพายุโนรู  


[2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-26] ประมงอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Esan Organic Business Forum ภายใต้โคร.. [2023-01-25] ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพ.. [2023-01-25] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2023-01-25] ประมงอุบลราชธานี ตรวจสอบการขออนุญาตเพิ่มจำนวนการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม.. [2023-01-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน.. [2023-01-24] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัยฯ ด้านประมง จากพายุโนรู   

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัยฯ ด้านประมง จากพายุโนรู  
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตร (ด้านประมง) ระดับตำบล (ปลัดอำเภอ เทศบาลตำบลนิคมฯ กำนันตำบลนิคมฯ เกษตรตำบลนิคมฯ ประมงอำเภอ ) และคณะอนุกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน ประชุมเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ได้รับความเดือดร้อน กระชังหักพังเสียหายสัตว์น้ำสูญหาย จำนวน 14 ราย พื้นที่เสียหายตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือรวม 565 ตารางเมตร วงเงินช่วยเหลือ  207,920 บาท พร้อมปิดประกาศ แบบ กษ.02 ระดับหมู่บ้าน ไม่น่อยกว่า 3 วัน
โดยมีนายสายชล เกตุศักดิ์ ปลัดอำเภอสิรินธร (รับผิดชอบตำบลนิคมฯ) เป็นประธาน 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป 
ณ ศาลาวัดบ้านแหลมสวรรค์ หมู่ 1 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี